Het plaatsen van een container studio is in Nederland uiteraard aan regels gebonden. De vorm en de maat van een container maken het echter wel makkelijker om toestemming te verkrijgen.

Zo valt de studio binnen de omschrijving voor het vergunningsvrij bouwen van een bijbehorend gebouw in bijlage 2 van het Bor (Besluit omgevingsrecht). In artikel 2 zijn de bouwwerken opgesomd die omgevingsvergunningsvrij zijn en dus gebouwd mogen worden onafhankelijk van regels in het bestemmingsplan. Artikel 2.3 stelt dat vrij is van vergunning:
Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: voor zover op een afstand van meer dan 2,5 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: niet hoger dan 3 m, de totale oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken niet meer dan 30 m2.
Dit geldt voor permanente plaatsing van een bijbehorend bouwwerk. Hierin mag dus niet gewoond worden, maar het kan bijvoorbeeld een atelier zijn (waar in sommige bestemmingsplannen overigens expliciet rekening mee wordt gehouden). De container studio voldoet aan de gestelde omschrijving.

Echter, zelfs wanneer de container studio niet wordt aangemerkt als vergunningsvrij bouwwerk, is er de mogelijkheid een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan te krijgen. Zo’n tijdelijke omgevingsvergunning is mogelijk via artikel 2.12 lid 2 van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Hierin staat:
[...] kan de vergunning, voor zover zij betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn, worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Welke vergunning nodig is hangt af van de gemeente en het plaatselijk geldende bestemmingsplan. Uiteraard moet in de eerste plaats de eigenaar van de grond waarop de container studio geplaatst wordt toestemming verlenen.